Địa chỉ: 160 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5,
              TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84-8) 3924 6050
Fax: (+84-8) 3924 6150
Email: sales@vietmap.vn
           info@vietmap.vn